Senin, 04 Oktober 2010

DIMANAKAH ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA……….?

Pertanyaan yang terabaikan, padahal inilah pertanyaan yang penting. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam kepada seorang budak, maka budak itu menjawab “Dilangit” dan seterusnya. (lihat didalam tulisan ini).Jika engkau tanyakan kepada manusia pada hari ini, “Dimana Allah....?” Mereka menjawab :

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala berada dimana – mana.
2. Allah Subhanahu wa Ta’ala berada didalam diri kita.
3. Allah Subhanahu wa Ta’ala berada tidak punya tempat dan tidak punya arah.

Lihatlah, betapa bodoh nya mereka terhadap al-Quran. Betapa sesatnya ucapan mereka. Saya tanyakan kepada mereka “Apakah anda lebih mengetahui Allah Subhanahu wa Ta’ala daripada Allah Subhanahu wa ta’ala sendiri...?” Apakah anda lebih mengetahui, atau Allah yang lebih mengetahui tentang diri-Nya. Jawab......! Wahai orang yg berada didalam kebimbangan. Jawab...!Dzat Allah Subhanahu wa ta’ala berada dilangit, ada 1.000 dalil baik itu dari al-Quran, as-Sunnah, ijma’ (kesepakatan ulama), atau perkataan sahabat, tabi’in dan ulama lain nya. Yang semua nya menetapkan“Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala bersemayam diatas Arsy-Nya. Ilmu, Penglihatan, Pendengaran Allah Subhanahu wa ta’ala bersama kita”Inilah aqidah yang besar, maka perhatikan. Perhatikanlah, wahai saudara ku.Berikut dalilnya.DALIL DARI AL-QURAN

Adapun dari al-Quran sangat banyak sekali ayat yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala itu diatas langit, diatas Arsy-Nya bersemayam.Ø Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman menyebutkan bersemayam-Nya didalam 7 tempat didalam al-Quran :

1. Al-A’raaf ayat 54
2. Yunus ayat 3
3. Ar-Ra’d ayat 2
4. Thaahaa ayat 5
5. al-Furqaan ayat 59
6. as-Sajdah ayat 4
7. dan al-Hadiid ayat 4Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “Lalu Dia bersemayam diatas Arsy” [Q.S Al-A’raaf yata 54]Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata : “Pendapat yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pendapat Salafus Shalih seperti Imam Malik, al-Auza’i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa’ad, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Imam – imam lain sejak dahulu hingga sekarang, yaitu membiarkan nya seperti apa adanya, tanpa mempersoalkan hakekatnya, tanpa menyerupai dan tanpa menolaknya.” [Lihat, Tafsir Al-Quran al-Adzhim, Imam Ibnu Katsir]Ø Ayat yang lain yang sangat jelas sekali, firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

“Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?” [Q.S Al-Mulk ayat 16]Juga firman-Nya :

“Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa, orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya, (yang datang) dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun” [Q.S 70 Al-Ma’aarij ayat 1-4]Dan banyak lagi ayat yang semakna seperti ini, silahkan baca al-Quran dan terjemahan nya. Maka engkau akan menemukan ayat yang sangat banyak lagi. Yang semua nya menetapkan Allah Subhanahu wa ta’ala itu dilangit, bersemayam diatas Arsy-Nya.Dan terakhir, ayat yang sama-sama kita sudah hafal –saya kira- yakni ayat Kursi. Firman-Nya :

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” [Q.S Al-Baqarah ayat 255]---ooo---DALIL DARI AS-SUNNAH

Adapun dalil dari as-Sunnah sebagai berikut –cukup satu hadits saja-

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bertanya kepada budak perempuan milik Mu’awiyah bin Hakam as-Sulamy, sebagai ujian keimanan sebelum budak tersebut dimerdekakan.Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bertanya kepada budak perempuan itu, “Dimanakah Allah?” Jawab budak perempuan, “Di atas langit?” Beliau bertanya lagi, “Siapakah aku?” Jawab budak perempuan “Engkau adalah Rasulullah” Beliau Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda : “Merdekakanlah dia! Karena sesungguhnya di seorang perempuan yang beriman (mukminah).”Hadits ini Shahih, Dikeluarkan oleh Jama’ah ahli hadits, diantara nya :

1. Imam Malik didalam al-Muwaththa
2. Imam Muslim, juz 2 hal 70-71
3. Imam Abu Dawud, no 930 – 931
4. Imam An-Nasai, juz 3 hal 13 -14
5. Imam Ahmad, juz 5 hal 447, 448 dan 449
6. Imam Darimi, juz 1 hal 353 – 354
7. Imam Abu Dawud ath-Thayaalisiy di Musnad nya, no 1105
8. Imam Ibnul Jaarud dikitabnya al-Muntaqa, no 212
9. Imam Baihaqi, didalam Sunanul Kubra juz 2, hal 249-250
10. Imam Ibnu Khuzaimah didalam kitab nya at-Tauhid, hal 121-122
11. Imam Ibnu Abi ‘Ashim didalam kitabnya as-Sunnah, no 489, ditakhrij oleh Al-Allamah Al-Albani
12. Imam Utsman bin Sa’id ad-Darimi di kitabnya ar-Raddu ‘Alal Jahmiyyah, no 60, 61 dan 62 hal 38-39
13. Imam al-Laalika di kitab nya as-Sunnah no 652 dan lain – lain nya. [Lihat, takhrij hadits ini didalam Al-Masaa’il, jil-1 masalah ke-8, Ustadz Abdul Hakim]

Dari kita mengetahui betapa bodohnya Prof. DR. Quraisy Shihab didalam ilmu hadits –bahkan tafsir dan. –ketika dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam tidak pernah bersabda seperti diatas!? Demikian dia memuntahkan didalam kitabnya ”Membumikan al-Quran” Semoga Allah memberikan hidayah kepada Prof. DR. Quraisy Shihab dan wajib bagi dirinya untuk mendatang dalil, Kenapa dia menolak hadits yang SHAHIH diatas.---ooo---DALIL KESEPAKATAN ULAMA (IJMA’ ULAMA)

Adapun dalil dari ijma’ (kesepakatan) ulama sebagai berikut :Ø Perkataan Imam Abu Hanifah (semoga Allah merahmatinya) Lahir 80 H – Wafat 150 H

Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata : “Siapa yang berkata : “Saya tidak tahu Tuhan ku itu dimana, di langit atau di bumi” maka orang tersebut telah menjadi KAFIR. Demikian pula orang yang berkata : “Tuhan ku diatas Arsy. Tetapi saya tidak tahu Arsy itu di langit atau di bumi.” [Lihat, al-Fiqh al-Absath hal 46 dan kitab lain – lain nya]Ø Perkataan Imam Malik (semoga Allah merahmatinya) Lahir 93 – Wafat 179 H

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata : “Cara Allah bersemayam (istiwa) tidaklah dapat dicerna dengan akal, sedangkan bersemayam (istiwa’) itu sendiri sudah dimaklumi makna nya (artinya sebagaimana adanya-pnls). Sedangkan kita wajib mengimaninya (yakni Allah bersemayam-pnls). Dan bertanya (bagaimana) adalah Bid’ah (perkara yang baru didalam agama). Dan saya kita kamulah PELAKU BID’AH itu.” Kemudian Imam Malik menyuruh orang itu agar dikeluarkan dari rumah beliau.” [Lihat, al-Hilyah, VI/325 – 326 dan kitab ulama lain nya]Ø Perkataan Imam Syafi’i (semoga Allah merahmatinya) wafat 204 H.

Imam Syafi’i rahimahullah berkata : ”Berbicara tentang Sunnah yang menjadi pegangan saya, murid – murid saya, begitu pula para ahli hadits yang saya lihat dan saya ambil ilmu mereka, seperti Sufyan, Malik dan lain-lain, adalah iqrar seraya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta bersaksi bahwa ALLAH DI ATAS ARSY di LANGIT, dan dekat dengan makhluk-Nya, terserah kehendak Allah dan Allah itu turun ke langit terdekat (dunia) kapan saja Allah berkehendak.” [Lihat, I’tiqad al-A’immah al-Arba’ah, hal 58 – 59]Ø Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal (semoga Allah merahmatinya) wafat 241H.

Imam Ahmad rahimahullah berkata : ”Kami mengimani bahwa Allah ada diatas Arsy, bagaimana Dia berkehendak dan seperti apa yang Allah kehendaki.” [lihat, Dar’u Ta’arudh al-’Aql wa an-Naql (II/30)]Ø Perkataan Al-Hafizh Abu Bakar al-Humaidi (guru Imam Bukhari) semoga Allah merahmatinya. Wafat 219 H

Beliau berkata :As-Sunnah menurut kami adalah : ”Dan kami menegaskan : ”Yang Maha Pemurah, Bersemayam di atas Arsy.” [Q.S Thaahaa ayat 5] Barangsiapa yang berpendapat selain itu, berarti dia seorang Mu’aththil dan Jahmi.” [Lihat, Ushuulus Sunnah, point 8 karya Imam al-Humaidi]Orang Mu’aththil adalah orang yang mengingkari sifat Allah baik setengah atau seluruhnya.Orang Jahmi adalah orang yang mengikuti pemikiran Jahm bin Shafwan pendiri aliran sesat Jahmiyah.Ø Perkataan Imam Ibnu Abi Hatim ar-Razi (semoga Allah merahmatinya) lahir 240 H.

Beliau berkata : ”Aku bertanya kepada ayahku Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur’ah -semoga Allah meridhai mereka- tentang pendapat Ahlus Sunnah dalam masalah aqidah, juga pemahaman para ulama diberbagai kota yang mereka berdua ketahui, serta apa saja yang mereka berdua yakini. Maka, kedua nya berkata : ”Kami telah berjumpa dengan para ulama di seluruh kota baik itu Hijaz, Irak, Mesir, Syam ataupun Yaman, maka diantara madzhab mereka anut adalah :”Bahwa Allah Azza wa Jalla berada diatas Arsy-Nya, terpisah dari seluruh makhluk-Nya, sebagaimana yang ditetapkan-Nya didalam kitan-Nya (al-Quran) melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu’alaihi wa sallam, tanpa diketahui bagaimana nya. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Lihat, Ashlus Sunnah wa I’tiqaduddien, Point ke 7. Imam Ibnu Abi Hatim]Ø Perkataan Imam Abul Hasan al-Asy’ari (semoga Allah merahmatinya) wafat 324 H.

Imam Abul Hasan al-Asy’ari rahimahullah berkata didalam ”Maqalat al-Islamiyin” : Beberapa pokok yang dipegang teguh oleh Ahli Hadits dan Ahlus Sunnah : Dan Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta’ala bersemayam diatas Arsy-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. ”Allah Yang Maha Pengasih bersemayam diatas Arsy” [Q.S Thaahaa ayat 5]”Didalam risalah yang beliau tulis untuk penduduk negeri Tsaghar, beliau berkata : ”Dan mereka sepakat bahwasanya Allah berada diatas langit-langit-Nya, diatas Arsy-Nya bukan di bumi-Nya.” [Lihat, Maqalat al-Islamiyin dan Risalah Ila Ahli ats-Tsaghar, karya Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan syarah nya I’tiqad Ahlissunnah Ashhab al-Hadits, karya Syaikh DR.Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais]Ø Perkataan Syaikhul Islam Abu Ismail ash-Shabuni (semoga Allah merahmatinya) Lahir 372 Hijriah.

Syaikhul Islam Abu Ismail as-Shabuni rahimahullah berkata : ”Ahlus Hadits berkeyakinan dan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas tujuh lapis langit, diatas Arsy-Nya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab-Nya, yakni firman Allah” (beliau menyebutkan ayat al-Quran diatas).Kemudian beliau berkata : ”Para Ulama dan Tokoh – Tokoh Imam dari kalangan Sahabat, Tabi’in dan Tabi’Tabi’in (as-Salaf ash-Shaleh) tidak pernah berselisih pendapat bahwa Allah Azza wa Jalla di atas ”Arsy-Nya” dan sesungguhnya Arsy-Nya itu diatas tujuh lapis langit.” [Lihat, Aqidah Salaf Ashhabul Hadits, point 19 – 37]Ø Perkataann Syaikhul Islam Abdul Qadir Jailani (semoga Allah merahmatinya)

Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah berkata didalam ”Al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haqq fi al-Akhlaq” beliau berkata : ”Mengenal Allah, secara ringkas, mengenal Allah melalui tanda-tanda dan beragam adalah Dia berada ditempat yang tinggi, bersemayam di Arsy. Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.” Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala [Q.S 35 Faathir ayat 10 dan Q.S As-Sajdah ayat 5]---ooo---DALIL FITRAH MANUSIA

Ø Pertama : Kita lihat orang yang berdoa, kemanakah dia mengangkat tangan nya. Keatas atau kebawa.....?

Jawab : Pasti ke atas. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas.Ø Kedua : Dari mana Air Hujan itu Turun. Dari langit atau dari bawah bumi....?

Jawab : Pasti dari atas. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada diatas.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

”Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang.” [Q.S 13 : Ar-Ra’d ayat 17]Dan ayat yang berbunyi seperti ini banyak sekali didalam al-Quran. Silahkan lihat didalam al-Quran.Ø Ketiga : Dari mana Al-Quran itu. Dari langit atau dari bawah bumi....?

Jawab : Pasti dari langit. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada dilangit.

“Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?” [Q.S 21 : Al-Anbiyaa’ ayat 50]Dan ayat yang berbunyi seperti ini sangat banyak sekali.Ø Keempat : Darimana Nabi Adam Alaihissalam, dan Siti Hawa diturunkan dari surga....?

Jawab : Pasti dari Surga yang ada dilangit.Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

“Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." [Q.S 7 Al-A’raaf ayat 24]Dari ayat ini, sangat jelas sekali bahwa surga itu ada dilangit dan Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas langit.Ø Kelima : Darimana Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam itu isra’ mi’raj,...?

Jawab : Pasti dari Baitullah Mekkah ke Masjidil Aqsha, setelah itu naik kelangit.Terakhir, sebenarnya banyak sekali dalil – dalil tentang masalah ini. Akan tetapi saya cukupkan hanya 6 dalil saja, untuk lebih lanjutnya –insya’Allah saya jelaskan didalam kitab Al-Istiwa’. Semoga Allah memudahkan kami menulisnya.Yang keenam adalah : Bacaan kita ketika sujud didalam shalat yakni doa “Mahasuci Rabb, yang Maha Tinggi.”Jika Allah Subhanahu wa Ta’ala ada dimana-mana sebagaimana yang dikatakan orang yang bodoh itu, kenapa mereka sendiri mengatakan Allah yang Maha Tinggi. Tidakkah mereka menyadari diri mereka berada diatas kesesatan yang nyata.---ooo---1. Hukuman Bagi yang Orang Mengingkari Sifat Istiwa (Bersemayam Allah diatas Arsy-Nya)Imam Abu Ja’far Muhammad bin Shalih bin Hani’ mengatakan : ”Aku pernah mendengar al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata : ”Barangsiapa yang tidak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada diatas Arsy-Nya (sifat bersemayam), diatas tujuh lapis langit. Maka dia KUFUR kepada Rabb-Nya, halal Darahnya. Dan (dia) harus dipaksa bertaubat, kalau tidak mau, maka dipenggal kepalanya. Lalu dicampakkan ke dalam TONG SAMPAH agar kaum muslimin maupun orang – orang kafir dzimmi yang bersama mereka tidak terganggu oleh bau bangkainya yang busuk. Harta nya dianggap rampasan perang / fai, tidak hala diwariskan kepada kaum Muslimin. Karena orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. sebagaimana orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam ”Orang kafir tidak mewariskan orang muslim, demikian juga sebaliknya.” [Diriwayatkan oleh Bukhari]. [Lihat, Aqidah Salaf Ashhabul Hadits, point ke 29]Subhanallah, Allahu Akbar, begitulah ketegasan para Ulama terdahulu memegang aqidah mereka, sangat kuat sekali. Lalu bagaimana jika al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah hidup pada zaman kita sekarang, pasti banyak orang – orang Islam akan dipenggal kepala mereka. Karena mereka mengingkari sifat bersemayam-Nya Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas Arsy-Nya. Mengingkari sifata istiwa berarti mengingkari al-Quran, as-Sunnah, dan ijma’ Ulama. Itulah yang menyebabkan nya berada dijurang kekufuran.---ooo---2. Bertanyan Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala bersemayam adalah HARAM dan MUNGKAR, LAGI SESAT.Ja’far bin Abdillah (Murid Imam Malik) rahimahullah berkata : “Kami berada dirumah Malik bin Anas. Kemudian ada orang yang datang dan bertanya : “Wahai Abu Abdillah (gelar Imam Malik) Allah ar-Rahman bersemayam (istiwa) diatas Arsy. Bagaimana Allah bersemayam?”Mendengar pertanyaan itu, Imam Malik bin Anas rahimahullah marah. Beliau tidak pernah marah seperti itu. Kemudian beliau melihat ke tanah sambil memegang – megang kayu ditangan nya. Lalu beliau mengangkat kepada beliau dan melempar kayu tersebut, lalu berkata : “Cara Allah bersemayam (istiwa) tidaklah dapat dicerna dengan akal, sedangkan bersemayam (istiwa’) itu sendiri sudah dimaklumi makna nya (artinya sebagaimana adanya-pnls). Sedangkan kita wajib mengimaninya (yakni Allah bersemayam-pnls). Dan bertanya (bagaimana) adalah Bid’ah (perkara yang baru didalam agama). Dan saya kita kamulah PELAKU BID’AH itu.” Kemudian Imam Malik menyuruh orang itu agar dikeluarkan dari rumah beliau.” [Lihat, al-Hilyah, VI/325 – 326 dan kitab ulama lain nya]---ooo----3. Hukuman Bagi Orang yang Tidak Mengetahui Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta’ala :Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata :

“Siapa yang berkata : “Saya tidak tahu Tuhan ku itu dimana, di langit atau di bumi” maka orang tersebut telah menjadi KAFIR. Demikian pula orang yang berkata : “Tuhan ku diatas Arsy. Tetapi saya tidak tahu Arsy itu di langit atau di bumi.” [Lihat, al-Fiqh al-Absath hal 46 dan kitab lain – lain nya]---ooo---SOAL : Bagaimana dengan firman Allah : ”Allah bersama kamu dimana saja kamu berada” [Q.S al-Hadid ayat 4]JAWAB :

Wahai saudara ku, semoga Allah merahmati mu. Ayat ini sangat jelas makna, kenapa engkau potong ayat ini. Kenapa...?Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

”Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ´Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” [Q.S 57 al-Hadid ayat 4]Wahai saudara ku, semoga Allah memberi hidayah kepada mu. Allah menetapkan bahwa ”Dia Ar-Rahman bersemayam diatas Arsy-Nya.” Adapun penafsiran ”Dia bersama kamu dimana saja kamu berada” adalah ayat selanjutnya ”Dan Allah Melihat apa yang kamu kerjakan” artinya dimana saja kamu berada, dibarat atau ditimur, diselatan atau diutara. Kamu tidak akan bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala diatas Arsy-Nya. Bukankah ini sangat jelas sekali. Jadi maksud ”Dia bersama kamu di mama saja kamu berada” ini adalah penglihatan, pendengaran dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta’ala selalu bersama kita.Imam Malik rahimahullah berkata : ”Allah dilangit, dan ilmu (pengetahuan) Allah meliputi setiap tempat.” [Lihat, Masail al-Imam Ahmad, hal 263 dan kitab lain nya]Kata ”Dia bersama kamu disaja berada” sama seperti seseorang menulis sebuah surat ”Saya selalu bersama mu, padahal dia jauh dari pembaca nya.”Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah Rahimahullah :

Ada seorang wanita bertanya kepada beliau (Imam Abu Hanifah) rahimahullah : ”Dimana Tuhan Anda, yang Anda sembah itu?” Beliau menjawab : ”Allah Subhanahu wa Ta’ala ada dilangit, TIDAK DI BUMI” Kemudian ada seseorang bertanya : ”Tahukah Anda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : ”Allah itu bersama kamu” [Q.S al-Hadid ayat 4]Beliau rahimahullah menjawab : ”Ungkapan itu sama seperti kamu menulis surat kepada seseorang (dengan kata-kata) ”Saya akan selalu berada bersama mu” Padahal kaum jauh darinya. (Tidak disamping atau bersama nya)” [Lihat, al-Aswa wa ash-Shifat, hal 429]Imam Abu Hanifah rahimahullah juga berkata : ”Allah Subhanahu wa Ta’ala ada DI LANGIT, TIDAK DIBUMI” Kemudian ada orang yang bertanya : ”Tahukah Anda bawah Allah berfirman : ”Allah itu bersama mu.” [Q.S Al-Hadid ayat 4]Beliau menjawab : ”Ungkapan itu seperti kamu menulis surat kepada seseorang ”Saya akan selalu bersama mu” padahal kamu jauh dari nya.” [Lihat, al-Asma’ ash-Shifat, (II/170)]---ooo---SOAL : Bagaimana dengan firman Allah : ”....dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,” [Q.S Qaaf ayat 16]JAWAB :

Wahai saudara ku, semoga Allah merahmati mu. Ayat ini sangat jelas makna, kenapa engkau potong ayat ini. Kenapa...? Lanjutkan ayat ini jika engkau benar-benar beriman kepada al-Quran.Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.” [Q.S Qaaf ayat 16-17]Wahai saudara ku, semoga Allah memberi hidayah kepada mu. Bukankah sudah kami katakan ”Jangan dipotong ayat ini, sehingga makna nya rusak”Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

”Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” Maksud ayat ini dijelaskan oleh ayat selanjutnya. ”(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.”Kesimpulan :

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala berada diatas langit, bersemayam diatas Arsy-Nya.

2. Ilmu, Penglihatan, Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta’ala meliputi segala sesuatu dan selalu mengawasi kita.

3. Mengingkari sifat istiwa’ (bersemayam) adalah kekufuran dan pelakunya terancam kafir.

4. Bertanya bagaimana bersemayam Allah adalah perbuatan yang Haram, dan Bid’ah. Karena bersemayam sudah diketahui dan dimaklumi.

5. Adapun turun nya Allah Subhanahu wa ta'ala kelangit dunia adalah benar, itu semua sesuai dengan kebesaran-Nya. Dalilnya lihat didalam al-Quran ttg perkataan musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits ttg keutamaan shalat tahajjud.

6. Adapun Arsy-Allah adalah Singgasana Allah, jika kursi Allah meliputi langit dan bumi, maka Arsy lebih besar dari itu. Jika tidak terlalu panjang, pasti sudah saya bahas didalam artikel inisemoga ini cukup dan bisa melepaskan dahaga bagi orang yg haus akan aqidah yg benar.semoga Allah mengampuni kami, kedua orangtua kami dan kaum muslimin.Penulis :Prima Ibnu Firdaus Ar-AraniSumber :

a. I’tiqad al-A’immah al-Arba’ah, Syaikh DR.Muhammad Abdurrahman al-Khumais.

b. Aqidah Salaf Ashhabul Hadits, Syaikhul Islam Abu Ismail Ash-Shabuni.

c. Ushuulud Diin Indal A’immatil Arba’ah Waahidah, Syaikh DR.Nashir bin Abdullah al-Qafari.

d. Ahlus Sunnah wa I’tiqaduddien, Imam Ibnu Abu Hatim ar-Razi.

e. Ushuulus Sunnah, Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Humaidi.

f. I’tiqad Ahlissunnah Ashhab al-Hadits, Syaikh DR.Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais.

g. Syarah Aqidah Ahlus Sunnah, al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas.

h. Al-Masa’il, al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat.

i. Tafsir Al-Quran Al-Azhim, al-Hafizh Ibnu Katsir.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar